Soita

Ota yhteyttä

Yleiset sopimusehdot

Sopimusehdot tulee lukea hyväksyä ennen palvelusopimuksen tekemistä.

 

1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat toisaalta JPmedia sekä toisaalta palvelusopimuksen tehnyt elinkeinonharjoittaja, yritys tai yhteisö (myöhemmin Asiakas), joka ei ole kuluttajan asemassa.

 

2. Sopimuksen kohde

Näitä sopimusehtoja sovelletaan JPmedian:n Internet-palvelujen luovuttamisessa asiakkaiden käyttöön. Sopimusehtoja noudatetaan Asiakkaan ja JPmedian:n välisissä liikesuhteissa ensisijaisesti, jollei pakottavasta lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu. Näistä sopimusehdoista poiketen noudatetaan, mitä mahdollisesti on tuote- tai palvelukohtaisesti erikseen sovittu.

 

3. Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Sopimus astuu voimaan kun Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja kun JPmedia on vahvistanut tilauksen valitsemallaan tavalla, normaalisti sähköpostilla. JPmedia:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta ja/tai harkintansa mukaan vaatia esimerkiksi vakuusmaksun maksamista. Sopimuskauden pituus on sama kuin asiakkaan valitseman laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu kauden loputtua automaattisesti uudella sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli sitä ei ole irtisanottu. Jos palvelussa on erikseen sovittu minimisopimuskaudesta, on ensimmäinen sopimuskausi kuitenkin vähintään minimisopimuskauden mittainen eikä palvelu ole irtisanottavissa minimisopimuskauden aikana. Sopimuksen irtisanominen voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään vain kulloinkin kuluvan sopimuskauden lopussa. Irtisanominen on tehtävä vähintään yksi kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä.

 

4. Sopimuksen purkaminen

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Lisäksi JPmedia varaa oikeuden purkaa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa JPmedia:lle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; Asiakas on asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi tai sallii käytettävän palveluja laittomaan tai hyvän tavanvastaiseen toimintaan. Kun sopimus puretaan kesken laskutusjakson, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen suoritettuja maksuja ei palauteta. Avaus- ja rekisteröintimaksuja ei myöskään palauteta.

 

Sopimuksen päätyttyä Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta siirtää palvelujen pohjalla toimivia järjestelmiä / julkaisujärjestelmiä uudelle palveluntarjoajalle sekä palvelun visuaalista ilmettä, ellei ole toisin mainittu. Mikäli sivuilla on käytössä sosiaalisen median liitännäisiä kuten esim. Facebook, Instagram, Twitter yms., niin kyseisiä liitännäisiä ei ole mahdollista siirtää sopimuksen päätyttyä / purettua mikäli asiasta ei erikseen mainita. Asiakkaan omistukseen jäävät palveluiden sisältömateriaalit, ellei palvelusopimuksessa toisin mainita.

 

5. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman JPmedian:n kirjallista lupaa. JPmedia:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ja halutessaan käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

 

6. Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan rekisteröinti-, avaus- ja palveluiden käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Asiakkaan tulee noudattaa tilaushetkellä valitsemaansa laskutuskautta, ellei sitä osapuolten keskinäisellä sopimuksella muuteta. JPmedia laskuttaa Asiakkaalta koko laskutuskauden etukäteen, laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanottamisesta. Palveluiden käyttöön perustuvat maksut voidaan laskuttaa myös jälkikäteen. Laskuissa käytetään maksuehtona 10 pv netto, ellei muuta ole sovittu ja elleivät painavat syyt muuta edellytä. JPmedia:n myymät tuotteet, palvelut, domain-nimet ovat JPmedia:n omaisuutta kunnes lasku on kokonaan maksettu. JPmedia:lla on oikeus lisätä alle kahdenkymmenen (20) euron laskuihin pienlaskutuslisä viisi (5) euroa. Mikäli Asiakkaan maksut erääntyvät maksuttomina, JPmedia varaa oikeuden keskeyttää palvelun tarjoaminen sekä periä korkolain mukaista viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta. Asiakas vastaa kaikista viivästyskoroista ja perintämaksuista. JPmedia perii jokaisesta lähetetystä huomautuslaskusta viiden (5) euron huomautuskulun. Käytön uudelleen avaamisesta JPmedia:lla on oikeus periä sadanviidenkymmenen (150) euron uudelleenavausmaksu, joka tulee suorittaa ennen palvelun uudelleen avaamista. JPmedia:lla on lisäksi oikeus harkintansa mukaan takautuvasti mitätöidä asiakkaalle myönnetyt kampanja-alennukset mikäli asiakas toistuvasti laiminlyö maksuvelvoitteensa. Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään asiakkaalta. Asiakkaalla on oikeus saada tieto laskunsa muodostumisesta.

 

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää JPmedia:n tarjoamaa palvelua seuraavien ehtojen mukaisesti: Asiakkaan tulee noudattaa Suomen lakia ja asetuksia sekä hyvää Internet-tapaa. Asiakas vastaa itse kaikista palveluiden käyttämistä varten tarvitsemistaan laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta. Asiakas on yksin vastuussa käyttäjätunnuksistaan ja niillä tehdystä tietoliikenteestä ja sitoutuu säilyttämään tunnuksia siten, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Asiakas vastaa täysin palvelun kautta toisille käyttäjille tai JPmedia:n tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen tai palveluiden toimintaan ja että materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, ettei hänestä johtuva liikennemäärä ja palvelinten kuormitus ylitä kohtuullisina pidettyjä rajoja. Jatkuva suuri liikennemäärä ja kuormitus voi johtaa maksujen korotuksiin tai viime kädessä sopimuksen purkamiseen. JPmedia varaa oikeuden rajoittaa palveluun varattua kapasiteettia ja laskuttaa Asiakasta ylimenevästä osasta. Asiakas vastaa siitä, että JPmedia:lla on Asiakkaan ajankohtaiset yhteystiedot. Mikäli JPmedia joutuu tekemään selvitystä Asiakasrekisterinsä tietojen oikeiksi saattamiseksi, on JPmedia:lla oikeus periä viiden (5) euron käsittelykulut. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakas huolehtii sen omaisuuden vakuutuksista, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi JPmedia:n haltuun.

 

8. JPmedia:n oikeudet ja velvollisuudet

JPmedia tarjoaa Asiakkaalle hänen hyväksytyn tilauksensa mukaiset palvelut sekä luovuttaa Asiakkaalle niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat. Jos palvelun toimittaminen on esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä mahdotonta, on JPmedia:lla oikeus olla toimittamatta palvelua. JPmedia:lla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa laiton tai muuten sopimaton materiaali ilman eri ilmoitusta. JPmedia ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muunkaan saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. JPmedia ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta, asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laiteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai johonkin näihin rinnastettavasta seikasta. JPmedia:lla on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas itse. JPmedia varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen voimaantuloa. Verotuksesta tai lainsäädännöstä aiheutuvat muutokset tulevat voimaan ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli muutokset huonontavat asiakkaan asemaa, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutosten voimaantulopäivästä lukien.

 

9. Palvelun virheet sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelun sisältö olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun palvelukuvauksen mukaista käyttöä. Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelutoiminnassa havaitsemastaan virheestä heti. Palveluiden toimivuutta sekä määritystenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen normaalia työaikaa tai erikseen sovittua laatutavoitetta. JPmedia ei vastaa verkkoyhteyksien toimivuudesta siltä osin kuin toimivuus ei ole JPmedia:n hallittavissa. JPmedia:lla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilapäisesti silloin kun se on välttämätöntä asennus-, muutos- tai huoltotöiden kannalta. Näistä keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Asiakkaalle. JPmedia varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä. JPmedia:lla on lisäksi oikeus tällaisissa tilanteissa periä virheen korjauksesta normaalin tuntihinnoittelunsa mukainen korvaus. JPmedia vastaa omasta huolimattomuudestaan johtuneista välittömistä vahingoista, rajoittaen vastuun kuitenkin kahden (2) kuukauden kiinteitä Asiakkaalta perittäviä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja JPmedia ei korvaa. JPmedia ei vastaa konsulttivirheistä tai kolmansien osapuolten toimittamien ohjelmistojen toiminnasta. Asiakkaan oikeus virheen perusteella hyvitykseen laskutuksesta edellyttää, että virheestä on reklamoitu viimeistään 7 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi JPmedia:n vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 

10. Vapautusperusteet

Sopimusosapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopimusosapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, kuten esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin kun olosuhde lakkaa.

 

11. Sopimusehtojen muutokset

JPmedia:lla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksen sisällöstä Asiakkaalle vähintään 1 kk ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla, joka ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ennen muutoksen voimaan tuloa.

 

12. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riitaisuudet, joissa ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun, käsitellään JPmedia:n kotipaikan alioikeudessa, mikäli JPmedia niin vaatii.

Copyright JPmedia   •    Sopimusehdot    •   Käyttöehdot  •   Tietojasuojaseloste

Evästeet